دانلود رایگان


پروژه نگاهي جامع بر هوش مصنوعي وتكنيك هاي برنامه نويسي هوش مصنوعي. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه نگاهی جامع بر هوش مصنوعی وتکنیک های برنامه نویسی هوش مصنوعی. doc پرداخته شده است

دانلود رایگان پروژه نگاهي جامع بر هوش مصنوعي وتكنيك هاي برنامه نويسي هوش مصنوعي. doc

نوع فایل: word
قابل ویرایش 200 صفحه

مقدمه:
دهه هاي آغازين سده بيستم ميلادي و دوران پيشرفت شگرف صنعتي ، همراه با توليد خودرو بود كه انقلاب همه جانبه اين درترابري ، افزايش شتاب جابجايي و صدها كار و پيشه جديد دررشته ها بازرگاني بوجود آورده است .
به نظر مي رسد كه سمبل دوران فراصنعتي و نماد فرآورده هاي بي همتاي قرن آينده هوش مصنوعي است . امروزه موضوع هوش مصنوعي داغ ترين بحث ميان كارشناسان دانش رايانه واطلاعات و ديگر دانشمندان و تصميم گيرندگان است . در سراسرتاريخ تا به امروز انسان از جنبه تن و روان ، مركز و محور بحث هاو پژوهش ها بوده است . ولي اكنون موجودي با رتبه اي پائين تر،بي جان و ساختگي مي خواهد جانشين او شود، امري كه بدون شك مي توان ادعا نمود بيشتر انسان ها با آن مخالفند.
هوش مصنوعي چنانچه به هدف هاي والاي خود برسد، جهش بزرگي در راه دستيابي بشر به رفاه بيشتر و حتي ثروت افزون ترخواهد بود. هم اكنون نمونه هاي خوب و پذيرفتن از هوش مصنوعي در دنياي واقعي ما به كار افتاده است . چنين دستاوردهايي ، صرف منابع لازم در آينده را همچنان توجيه خواهد كرد.
از سوي ديگر، منتقدين هوش مصنوعي چنين استدلال مي كنندكه صرف زمان و منابع ارزشمندديگر در راه ساخت فراورده اي كه پر از نقص و كاستي ودست آوردهاي مثبت اندكي است ،مايه بدنام كردن و زير پا گذاشتن توانمندي ها و هوشمندي هاي انسان مي باشد. تلخ ترين انتقادهابر اين باور است كه هوش مصنوعي ، توهين آشكار به گوهر طبيعت و نقش انسان است .

فهرست مطالب:
فصل اول: كليات هوش مصنوعي
مقدمه
2-1 فلسفهٔ هوش مصنوعی
3-1تاريخچه پيچيده هوش مصنوعى
4-1تعریف و طبیعت هوش مصنوعی
5-1آزمایش تورینگ
6-1فلسفه ذهن
1-6-1 مساله ذهن وبدن
1-1-6-1دوگانه انگاری (Dualism)
2-1-6-1نظریه این همانی
3-1-6-1تحقق پذیری چندگانه
4-1-6-1رفتارگرایی (Behaviourism)
5-1-6-1کارکردگرایی (Functionalism)
6-1-6-1مسأله اذهان دیگر
7-1-6-1کیفیات ذهنی یا پدیداری
1-7-1-6-1حیث التفاتی
8-1-6-1فیزیکالیسم
2-6-1محتوای ذهنی
1-2-6-1علیت ذهنی
3-6-1پیوندگرایی
4-6-1 گرایش های گزاره ای
1-4-6-1 فروکاهش(تحویل)
5-6-1 هویت شخصی
6-6-1 مدیریّت پیچیدگی
7-6-1 آگاهی
1-7-6-1 برهان معرفت
2-7-6-1 تبعیت وقوعی؛ فرارویدادگی (supervenience)
هوش ازدحامی
1-8-1 جذابیت هوش ازدحامی در فناوری اطلاعات
1-1-8-1 مراحل طراحی یک سامانه
2-1-8-1 کاربردهای فعلی و آتی
3-1-8-1 روباتیک
عامل های هوشمند
فصل دوم:معرفي دقيقتر سيستم بر مبناي هوش مصنوعي
هوش مصنوعي چيست؟
2-2 هوش مصنوعي و هوش انساني
3-2 آشنايی با روش های هوشمند و كاربرد آنها در تكنولوژی
1-3-2 كاربردهاي كشاورزي
2-3-2 کاربردهای صنعتی
3-3-2 کاربردهای نظامی
فصل سوم:شاخه هاي هوش مصنوعي
سیستم های خِبره (Expert systems)
1-1-3 حوزه های کاربرد
2-1-3 مزاياي يک سيستم خبره چيست؟
3-1-3مثال هايي از سيستم هاي متخصص تجاري
4-1-3 سيستم هاي متخصص چگونه کار مي کنند؟
1-4-1-3 بانک اطلاعاتي
2-4-1-3 توليد کننده مکالمه.
2-3 آدمواره ها
1-2-3 روباتیک چیست
2-2-3 ویژگیهای یک روبات
3-2-3 آناتومی اندام روباتهای شبیه انسان
4-2-3 حرکت در روبات
5-2-3 لگو روبات(lego robot)
3-3 Fuzzy Logic يا منطق فازي
3 مقدمه اى بر تفكر فازى
2-3-2 دنياي فازي
3-3-3 پيشينه منطق فازي
4-3-3 مجموعه هاي فازي
5-3-3 منطق فازي چگونه به كار گرفته مي شود
6-3-3 تفاوت ميان نظريه احتمالات و منطق فازي
7-3-3 كاربردهاي منطق فازي
8-3-3 منطق فازي و هوش مصنوعي
Genetic Algorithm - GA الگوريتم ژنتيكي
1-4-3 عملگرهای یک الگوریتم ژنتیک
2-4-3 کاربردهای الگوریتم ژنتیک
پردازش زبان هاي طبيعي (NLP)
فصل چهارم: تكنيك ها وزبانهاي برنامه نويسي هوش مصنوعي
  1. ROGERSزبان ، شناخت و خلاصه پردازي
2-4 خلاصه پردازي طبقه بندي شده (سلسله مراتبي )
3-4 AI))چيست:
1-3-4 تجربه های بدست آمده
2-3-4 زبانهاي برنامه نويسي AI
3-3-4 برنامه نويسي تابعي
خصوصيات مطلوب يك زبان AI.
1-4-4 پشتيباني از محاسبات سمبوليك
2-4-4 انعطاف پذير بودن كنترل:
3-4-4 پشتيباني از روش هاي برنامه نويسي جستجويي
1-3-4-4 خصوصياتي كه يك زبان بايد ايجاد كند:
1-1-3-4-4 قابليت Modularityكدها
2-1-3-4-4 قابليت گسترش
3-1-3-4-4 ساختارهاي سطح بالاي مفيد
4-1-3-4-4 پشتيباني از Prototype سازي اوليه
5-1-3-4-4 قابل خواندن بودن برنامه
6-1-3-4-4 فسرها.
7-1-3-4-4 محيطهاي توسعه
4-4-4 Dynamic Binding and constraint propagation
5-4-4 تعاريف مشخص وواضح
ساير روشهاي برنامه نويسي
خلاصه اي دربارة LISP و PROLOG
1-6-4 PROLOG
1-1-6-4 برنامه نويسي منطقي در Prolog
2-6-4 LISP
1-2-6-4 برنامه نويسي تابعي در Lisp
1-1-2-6-4 Syntaxنحووsemanticsمعانيlisp
2-1-2-6-4 نوع داده ليست
3-1-2-6-4 تعريف توابع جديد
4-1-2-6-4 تعريف ساختارهاي كنترلي
5-1-2-6-4 تعريف توابع بازگشتي
6-1-2-6-4 توابع مرتبه بالا
7-1-2-6-4 ساير زبانهاي برنامه نويسي تابعي غير از Lisp
7-4 برنامه نويسي شيء گرا
1-7-4 محيطهاي هيبريد
1-1-7-4 نمايش شيء گرا از محدوده اشياء
2-1-7-4 قوانين نمايش اطلاعاتneuristic.
3-1-7-4 پشتيباني از انواع روش هاي جستجو
4-1-7-4 توصيف دامنة كاربرد عملكرد متقابل و تأثيرات جانبي
5-1-7-4 تداخلگرهاي گرافيكي
6-1-7-4 اجتناب از زبانهاي زيرين
7-1-7-4 توانائي ترجمه اطلاعات
2-7-4 يك نمونه هيبريد
3-7-4 انتخاب زبان كاربردي
8-4 يررسي اينكه کامپیوتر چگونه شطرنج بازی می کند؟
1-8-4 آناتومی یک نرم افزار شطرنج
2-8-4 چرا بررسي شطرنج كامپيوتري؟
3-8-4 اثر افق
فصل پنجم: آينده هوش مصنوعى
2-5 هوش مصنوعى جديد و هدف گذارى جديد
3-5 پيش بينى ها
افق واقعى
تكنولوژی هوشمند
بررسی علوم دخيل در هوش مصنوعی
1-6-5 بررسي هوشمندي
2-6-5 بررسی هوش مصنوعی گسترده:(DistributedArtificialIntelligence
منابع ومآخذ

منابع ومأخذ:
German Research Center for Artificial Intelligence (LT–Lab, DFKI)
http://www.itmportal.com
كتاب Artificial intelligence structures & strategies for complex problem solving
نوشته George F.Luger & william A. Stubble field
Phlippe coiffet, "Robots technology" volume 1, Prentice - Hall Inc. , 1983. P.ll.
Derrek Kelley , " A Loyman, S., "Introduction to Rabaties," New Jersey, 1986.
Martin A. Fischer Oscar Firschern,"Questions, Intelligence and IntelligentBehavior," Computer and people, Vol., 36, Nos, 5.6, May 1987.
Lotfizadeh A., "The calculeus of Fuzzy If / Then Pulls All Expert, " March 1992.
Povl William, " Silicon Babies, " Scientific American, Dec. 1991.
1 - Artifcial Intelligence
- Marvin Minsky
- Glaude Shannon
- John MeCarthy
- Dartmouth
- Expert Systems
- Robatic Machines
- Natural Language Processing
- Phillippe coiffet, "Robots Techonology", Volume 1, Prentice - Hall Inco,1983, p,11
- Sensor
- Derrek Kelley, "A L ayman, S. "Introduction to Robotics" New Jersey, 1986
Maslin, Kaith T., An Introduction to the Philosophy of Mind , UK, Cambridge, 2001
Guttenplan, Samuel, A Companion to the Philosophy of Mind , UK, Blackwell, 2001
Swarm Intelligence. در دانشنامهٔ ویکی پدیا انگلیسی.
Bonabeau, Swarm intelligence: a presentation. http://www.senmerv.com/archives/000110.php
1 _ علم مديريت فازى _ دكتر عادل آذر حجت فرجى _ مركز مطالعات مديريت و بهره ورى ايران _ چاپ اول 1381.
2 _ تفكر فازى _ بارت كاسكو _ ترجمه: على غفارى، عادل مقصودپور، عليرضا پورممتاز، جمشيد قسيمى، ناشر: دانشگاه صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى _ چاپ دوم سال 1380
منبع:www.sharghnewspaper.com
تفكر فازي- نوشته بارت كاسكو - ترجمه دكتر علي غفاري - انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي.
Edge Detection Systems


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


ارشد


تحقیق


کاردانی


کارشناسی


داک


کلاسی


ارائه


پروژه


نگاهی


جامع


بر


هوش


مصنوعی


وتکنیکهای


برنامه


نویسی


هوش


مصنوعیdoc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلودمقاله اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود

عوامل ازدواج موفق 16ص

تحقیق شیوه رازی معماری اسلامی

دانلود مقاله پيشگيري از آسيب هاي ورزش تنيس

کارآفرینی و تحقیق در مورد روش های حفاظت و نگهداری فرش دستبافت (word)

پاورپوینت فصل اول علوم تجربی هفتم( تجربه و تفکر )

قانون اساسی افغانستان 55ص

پاورپوینت در مورد نیروگاههای بادی

گذر بين مد پيوسته و ناپيوسته

پاورپوینت ابهای زیرزمینی فصل1